Podmínky užívání

Zdrojová data

Otevřená data Ministerstva financí ČR poskytují dle principů otevřených dat přístup k datovým sadám publikovaným útvary napříč resortem Ministerstva financí. Datové soubory zveřejněné v rámci těchto datových sad jsou ve formátech vhodné pro uživatele, kteří je potřebují pro další zpracování ve svých systémech. Každá datová sada je opatřena katalogizačním záznamem obsahujícím důležitá metadata a podmínky užití dat.

Podmínky užívání dat a údajů zveřejněných v katalogu dat

(dále jen „Podmínky užívání“)

Datové sady a související metadata zveřejněné prostřednictvím katalogu otevřených dat Otevřená data Ministerstva financí ČR, dostupného na internetové adrese http://data.mfcr.cz (dále jen „Web“) je možné užívat pouze v souladu se zákonem za podmínek uvedených v poli podmínky užití katalogizačního záznamu odpovídající datové sady a za dodržení následujících obecných podmínek:

  1. Uživatel je povinen vždy uvést dostatečně zřetelným a srozumitelným způsobem, že zdrojem Dat je MFČR, přičemž nesmí vzniknout dojem, že MFČR jakkoliv podporuje Uživatele Dat nebo způsob, jakým Data užívá
  2. Uživatel není oprávněn Data jakkoliv upravovat či pozměňovat ani užívat způsobem či v kontextu, který by mohl působit vůči třetím osobám klamavě
  3. V případě šíření Dat nebo děl, která Data využívají, je Uživatel povinen vhodným způsobem odkázat na Podmínky užívání, a to nejlépe ve formě odkazu na tuto adresu Webu.

Uživatel bere na vědomí, že:

  1. Podmínky užívání se nevztahují na Data chráněná autorským právem či jiným obdobným právem duševního vlastnictví třetí osoby
  2. Zveřejňovaná Data mají informativní povahu a MFČR nenese odpovědnost za škodu způsobenou užíváním Dat nebo internetových stránek či jiných zdrojů a externích odkazů uvedených na Webu
  3. MFČR si vyhrazuje právo z provozních nebo jiných důvodů dočasně omezit přístup k Datům, a to i bez předchozího upozornění.