Popis: 
Údaje v národní měně (v mil. Kč) se poskytují za centrální vládu (státní rozpočet včetně operací Národního fondu a zdrojů z privatizace, mimorozpočtové fondy a fondy sociálního zabezpečení – veřejné zdravotní pojištění) a místní vlády. Zveřejňované položky zahrnují: příjmové a výdajové peněžní toky z provozní činnosti a peněžní toky z investic do nefinančních aktiv veřejných rozpočtů, peněžní toky z financování a peněžní schodek/přebytek pro každou úroveň veřejných rozpočtů; dále dluh v členění na domácí a zahraniční a podle dluhových nástrojů. Údaje za centrální vládu i veřejné rozpočty jsou konsolidované. Údaje jsou vykazovány na bázi peněžních toků vyjma zdravotních pojišťoven a zaniklého Pozemkového fondu ČR (do konce r. 2012), u nichž jsou data transformována z akruální báze na "cash" bázi. Údaje za složky centrální vlády a za místní vlády vycházejí z účetních záznamů. Jsou čerpány z účetních výkazů, státního závěrečného účtu ČR a ročních zpráv mimorozpočtových fondů a zdravotních pojišťoven. Fiskální rok se shoduje s kalendářním rokem. Pojmy, definice a klasifikace jsou shodné s metodikou Mezinárodního měnového fondu ("Government Finance Statistics Manual 2001").

Katalogizační záznam

Skupina dat
Klíčová slova
Téma
N/A

Sdílet na sociálních sítích