Popis: 
Ministerstvo financí, v souladu s Nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, zveřejňuje tyto informace o osobách zapsaných v České republice ve veřejných rejstřících podle § 7 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů: * jméno * den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku * sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu * identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno * účel nebo předmět činnosti * jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým právnickou osobu zastupuje, a den vzniku a zániku výkonu funkce * členství v právnické osobě a její jméno, je-li členem právnické osoby * členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby * označení rejstříku, ve kterém je osoba zapsána * Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se podle § 1 tohoto zákona rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Veřejné rejstříky vedou krajské soudy podle § 75 tohoto zákona pro ty subjekty, které mají své sídlo v obvodu příslušného krajského soudu https://or.justice.cz/ias/ui/soudy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v § 3 definuje tyto základní pojmy: Otevřenými daty se rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat. Otevřeným formátem se rozumí formát, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení. Strojově čitelným formátem se rozumí formát s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury. https://opendata.gov.cz/

Katalogizační záznam

Skupina dat
N/A
Klíčová slova
N/A
Téma
N/A

Sdílet na sociálních sítích